pokete

A terminal based Pokemon like game

View the Project on GitHub lxgr-linux/pokete

Poison Poketes

Choka

A fucking dangerous and enormous snake Pokete.

 _______  
/____ * \ 
 (  \  \ 
\______  \

Pavous

A tiny spider like Pokete.

 (0)(0)  
 / '' \ 
w    w 
      

Uberpavous

Dnagerous spider like Pokete with strong mandibles.

 /\~-~/\ 
 //\0_0/\\ 
// ''' \\
W     W

Würgos

A dangerous snake Pokete.

 >'({{{  
 }}}}}}} 
 {{{{{{{{{