Module pokete_data.achievements

Contains raw achievement data

Expand source code
"""Contains raw achievement data"""

achievements = {
  "first_poke": {
    "title": "First Pokete",
    "desc": "Catch your first Pokete!"
  },
  "first_duel": {
    "title": "First duel",
    "desc": "Fight against your first trainer!"
  },
  "catch_em_all": {
    "title": "Catch em all",
    "desc": "Catch all Poketes and fill your Pokete-Dex!"
  },
  "first_evolve": {
    "title": "First evolution",
    "desc": "Evolve your first Pokete!"
  },
}